Marr Wilhelm - Judarnes seger ofver Germanerne


Author : Marr Wilhelm
Title : Judarnes seger ofver Germanerne Betraktad från social och politisk ståndpunkt
Year : 1879

Link download : Marr_Wilhelm_-_Judarnes_seger_ofver_Germanerne.zip

Denna härmed i svensk drägt utgående lilla skrift af W. Marr är i hög grad karaktäristisk för det under den nu i Tyskland pågående häftiga agitationen mot judarne hos desses vedersakare rådande åskådningssättet och stämningen. Ja, utan tvifvel står hon i detta afseende genom sin koncisa och starkt pointerade stil och, man må väl säga, det öfverdådigt drastiska i anordning och framställningssätt långt före mängden af utkomna antisemitiska ströskrifter. Dessa hennes egenskaper hafva äfven det goda med sig, att hon håller läsaren vaken och friskt uppe till en grad, som endast få skrifter. förmå, hvartill kommer den klara och bestämda upplysning man genom henne, ehuruväl indirekt, vinner om det af trångbröstad afund fostrade antisemitiska hatets öfverdrifna farhågor och skuggrädda förespeglingar. Härmed har jag nu angifvit, hvad som förmått mig att förlägga denna skrift och tillika den ståndpunkt jag - och som jag förmodar hvarje svensk - gent emot henne intar. Det skall också vara mig mycket angenämare att låta denne hänsynslöse, men väldige tolk för den af uppjagade och orena lidelser burna judefiendtliga rörelsen efterföljas af en värdig representant för den falang, hvilken med humanitetens och rättvisans vapen kämpar mot denna rörelse. Emellertid: om det måste erkännas, att Marrs skrift är lidelsefull och våldsam, kan det å andra sidan icke förnekas, att hon är originell och storslagen, samt att hon härigenom äfvensom genom den af intet småtyg hämmade radikalismen i åskådningssätt och anordning med makt drager till sig läsarens uppmärksamhet. Att författaren sjelf är född jude, men affälling från sitt folk och dess tro, är icke utan sitt intresse att erinra sig under läsningen af hans bok, hvilken detta förhållande onekligen ger en ökad betydelse. Upplysande är äfven, att författaren måste gå utom Tyskland för att finna en förläggare för sin skrift. Men läsare fann han der i massor, och hans bok utkom i flere på hvarandra hastigt följande upplagor. Förläggaren. ...

151 reads

You might also like

News

Updates are only available to donors. To make a donation please go to this page : Donate You will...

Continue reading

La Huitième croisade

Auteur : Officier d’état-major britannique Ouvrage : La Huitième croisade Libres révélations d’un...

Continue reading

Klassen Ben - Race et raison

Auteur : Klassen Ben (Bernhardt Klassen) Ouvrage : Race et raison n°309 Interview par Tom Metzger...

Continue reading

Interlandi Telesio - La difesa della Razza 01

Author : Interlandi Telesio Title : La difesa della Razza 01 Year : 19** Link download :...

Continue reading

Rosenberg Alfred - Unmoral im Talmud

Author : Rosenberg Alfred Title : Unmoral im Talmud mit einer Einleitung und Erläuterungen Year :...

Continue reading

Rosenberg Alfred - Das Parteiprogramm

Author : Rosenberg Alfred Title : Das Parteiprogramm Wesen, Grundsätze und Ziele der NSDAP. Year :...

Continue reading
FREE PDF
Free PDF
1984-2014
Livres anciens et rares au format PDF, libre de droits, gratuitement téléchargeables