Marr Wilhelm - Judarnes seger ofver Germanerne


Author : Marr Wilhelm
Title : Judarnes seger ofver Germanerne Betraktad från social och politisk ståndpunkt
Year : 1879

Link download : Marr_Wilhelm_-_Judarnes_seger_ofver_Germanerne.zip

Denna härmed i svensk drägt utgående lilla skrift af W. Marr är i hög grad karaktäristisk för det under den nu i Tyskland pågående häftiga agitationen mot judarne hos desses vedersakare rådande åskådningssättet och stämningen. Ja, utan tvifvel står hon i detta afseende genom sin koncisa och starkt pointerade stil och, man må väl säga, det öfverdådigt drastiska i anordning och framställningssätt långt före mängden af utkomna antisemitiska ströskrifter. Dessa hennes egenskaper hafva äfven det goda med sig, att hon håller läsaren vaken och friskt uppe till en grad, som endast få skrifter. förmå, hvartill kommer den klara och bestämda upplysning man genom henne, ehuruväl indirekt, vinner om det af trångbröstad afund fostrade antisemitiska hatets öfverdrifna farhågor och skuggrädda förespeglingar. Härmed har jag nu angifvit, hvad som förmått mig att förlägga denna skrift och tillika den ståndpunkt jag - och som jag förmodar hvarje svensk - gent emot henne intar. Det skall också vara mig mycket angenämare att låta denne hänsynslöse, men väldige tolk för den af uppjagade och orena lidelser burna judefiendtliga rörelsen efterföljas af en värdig representant för den falang, hvilken med humanitetens och rättvisans vapen kämpar mot denna rörelse. Emellertid: om det måste erkännas, att Marrs skrift är lidelsefull och våldsam, kan det å andra sidan icke förnekas, att hon är originell och storslagen, samt att hon härigenom äfvensom genom den af intet småtyg hämmade radikalismen i åskådningssätt och anordning med makt drager till sig läsarens uppmärksamhet. Att författaren sjelf är född jude, men affälling från sitt folk och dess tro, är icke utan sitt intresse att erinra sig under läsningen af hans bok, hvilken detta förhållande onekligen ger en ökad betydelse. Upplysande är äfven, att författaren måste gå utom Tyskland för att finna en förläggare för sin skrift. Men läsare fann han der i massor, och hans bok utkom i flere på hvarandra hastigt följande upplagor. Förläggaren. ...

108 reads

You might also like

Moussali Antoine - La croix et le croissant

Auteur : Moussali Antoine Ouvrage : La croix et le croissant Le christianisme face à l'islam Année...

Continue reading

Winship Thomas - Zetetic cosmogony

Author : Winship Thomas (Rectangle) Title : Zetetic cosmogony Year : 1899 Link download :...

Continue reading

Smith Karl A. - Is the earth a globe whirling in space ?

Author : Smith Karl A. Title : Is the earth a globe whirling in space ? Year : 1904 Link download :...

Continue reading

Scott David Wardlaw - Terra firma

Author : Scott David Wardlaw Title : Terra firma Year : 1901 Link download :...

Continue reading

Gleason Alex - Is the bible from heaven ? Is the earth a globe ?

Author : Gleason Alex Title : Is the bible from heaven ? Is the earth a globe ? Year : 1893 Link...

Continue reading

Weber Mark - Le Sionisme et le Troisième Reich

Auteur : Weber Mark Ouvrage : Le Sionisme et le Troisième Reich Année : 2004 Lien de téléchargement...

Continue reading
FREE PDF
Free PDF
1984-2014
Livres anciens et rares au format PDF, libre de droits, gratuitement téléchargeables