Marr Wilhelm - Judarnes seger ofver Germanerne


Author : Marr Wilhelm
Title : Judarnes seger ofver Germanerne Betraktad från social och politisk ståndpunkt
Year : 1879

Link download : Marr_Wilhelm_-_Judarnes_seger_ofver_Germanerne.zip

Denna härmed i svensk drägt utgående lilla skrift af W. Marr är i hög grad karaktäristisk för det under den nu i Tyskland pågående häftiga agitationen mot judarne hos desses vedersakare rådande åskådningssättet och stämningen. Ja, utan tvifvel står hon i detta afseende genom sin koncisa och starkt pointerade stil och, man må väl säga, det öfverdådigt drastiska i anordning och framställningssätt långt före mängden af utkomna antisemitiska ströskrifter. Dessa hennes egenskaper hafva äfven det goda med sig, att hon håller läsaren vaken och friskt uppe till en grad, som endast få skrifter. förmå, hvartill kommer den klara och bestämda upplysning man genom henne, ehuruväl indirekt, vinner om det af trångbröstad afund fostrade antisemitiska hatets öfverdrifna farhågor och skuggrädda förespeglingar. Härmed har jag nu angifvit, hvad som förmått mig att förlägga denna skrift och tillika den ståndpunkt jag - och som jag förmodar hvarje svensk - gent emot henne intar. Det skall också vara mig mycket angenämare att låta denne hänsynslöse, men väldige tolk för den af uppjagade och orena lidelser burna judefiendtliga rörelsen efterföljas af en värdig representant för den falang, hvilken med humanitetens och rättvisans vapen kämpar mot denna rörelse. Emellertid: om det måste erkännas, att Marrs skrift är lidelsefull och våldsam, kan det å andra sidan icke förnekas, att hon är originell och storslagen, samt att hon härigenom äfvensom genom den af intet småtyg hämmade radikalismen i åskådningssätt och anordning med makt drager till sig läsarens uppmärksamhet. Att författaren sjelf är född jude, men affälling från sitt folk och dess tro, är icke utan sitt intresse att erinra sig under läsningen af hans bok, hvilken detta förhållande onekligen ger en ökad betydelse. Upplysande är äfven, att författaren måste gå utom Tyskland för att finna en förläggare för sin skrift. Men läsare fann han der i massor, och hans bok utkom i flere på hvarandra hastigt följande upplagor. Förläggaren. ...

119 reads

You might also like

News

Updates are only available to donors. To make a donation please go to this page : Donate You will...

Continue reading

Streicher Julius - Testament politique

Auteur : Streicher Julius Ouvrage : Testament politique Ma déclaration Année : 1945 Lien de...

Continue reading

Orwell George - Dans la dèche à Paris et à Londres

Auteur : Orwell George (Blair Eric Arthur) Ouvrage : Dans la dèche à Paris et à Londres Année :...

Continue reading

Orwell George - Animal farm 50th anniversary edition

Author : Orwell George (Blair Eric Arthur) Title : Animal farm 50th anniversary edition Year : 1995...

Continue reading

Carpenter William - One hundred proofs that the earth is not a globe

Author : Carpenter William Title : One hundred proofs that the earth is not a globe Dedicated to...

Continue reading

De La Chesnaie Sigismond - Malô Lilâk Tome 1

Auteur : De La Chesnaie Sigismond Ouvrage : Malô Lilâk Autopsie détaillée d'une inversion...

Continue reading
FREE PDF
Free PDF
1984-2014
Livres anciens et rares au format PDF, libre de droits, gratuitement téléchargeables