Author : Anonymous
Title : Judo diagrams
Year : *

Link download : Judo_diagrams.zip

De-ashi-barai. Hiza-guruma. Sasae-tsuri-komi-ashi. Uki-goshi. O-soto-gari. O-goshi. O-uchi-gari. (Morote) Seoi-nage. ...