Hitler Adolf - Mein kampf


Author : Hitler Adolf
Title : Mein kampf
Year : 1924

Link download : Hitler_Adolf_-_Mein_kampf.zip

Predgovor. Prvoga aprila 1924. godine, na osnovu presude minhenskog narodnog suda, izrečene tog istog dana, morao sam da započnem svoje tamnovanje u tvrĎavi u Landsbergu na reci Lehu. Time mi se posle mnogo godina neprekidnog rada pruţila po prvi put mogućnost, da pristupim pisanju jednog dela, koje je od mnogih bilo traţeno, a za koje sam i sam osećao da je svrsishodno za pokret. Tako sam se odlučio da u dva toma knjige postavim jasno ne samo ciljeve našeg pokreta, već da iscrtam i sliku njegovog razvoja. Iz nje će se moći više naučiti nego iz svake čisto doktrinarne rasprave. Pritom sam takoĎe imao i priliku da dadnem prikaz svog sopstvenog postojanja, ukoliko je ovo potrebno za razumevanje kako prvog tako i drugog toma, i za razbijanje onog od strane jevrejske štampe raspirivanog lošeg i izopačenog formiranja slike o mojoj ličnosti. Ovim delom se pritom ne obraćam strancima, već onim pripadnicima pokreta, koji mu pripadaju srcem i čiji razum sada teţi unutrašnjem prosvećenju. Znam da je ljude manje mogućno pridobiti pisanom rečju, a mnogo više izgovorenom, da je svaki veliki pokret na ovoj zemljinoj kugli svoj rast imao da zahvali velikim govornicima, a ne onim velikanima koji su pisali. ...

1051 reads

You might also like

News

Updates are only available to donors. To make a donation please go to this page : Donate You will...

Continue reading

Interlandi Telesio - La difesa della Razza 01

Author : Interlandi Telesio Title : La difesa della Razza 01 Year : 19** Link download :...

Continue reading

Rosenberg Alfred - Unmoral im Talmud

Author : Rosenberg Alfred Title : Unmoral im Talmud mit einer Einleitung und Erläuterungen Year :...

Continue reading

Rosenberg Alfred - Das Parteiprogramm

Author : Rosenberg Alfred Title : Das Parteiprogramm Wesen, Grundsätze und Ziele der NSDAP. Year :...

Continue reading

CEDADE - La mujer en la familia

Author : CEDADE Title : La mujer en la familia Year : 1978 Link download :...

Continue reading

De La Chesnaie Sigismond - Malô Lilâk Tome 2

Auteur : De La Chesnaie Sigismond Ouvrage : Malô Lilâk Tome 2 Hitlérisme et prophéties au scanner...

Continue reading
FREE PDF
Free PDF
1984-2014
Livres anciens et rares au format PDF, libre de droits, gratuitement téléchargeables