Hitler Adolf - Mein kampf


Author : Hitler Adolf
Title : Mein kampf
Year : 1924

Link download : Hitler_Adolf_-_Mein_kampf.zip

Predgovor. Prvoga aprila 1924. godine, na osnovu presude minhenskog narodnog suda, izrečene tog istog dana, morao sam da započnem svoje tamnovanje u tvrĎavi u Landsbergu na reci Lehu. Time mi se posle mnogo godina neprekidnog rada pruţila po prvi put mogućnost, da pristupim pisanju jednog dela, koje je od mnogih bilo traţeno, a za koje sam i sam osećao da je svrsishodno za pokret. Tako sam se odlučio da u dva toma knjige postavim jasno ne samo ciljeve našeg pokreta, već da iscrtam i sliku njegovog razvoja. Iz nje će se moći više naučiti nego iz svake čisto doktrinarne rasprave. Pritom sam takoĎe imao i priliku da dadnem prikaz svog sopstvenog postojanja, ukoliko je ovo potrebno za razumevanje kako prvog tako i drugog toma, i za razbijanje onog od strane jevrejske štampe raspirivanog lošeg i izopačenog formiranja slike o mojoj ličnosti. Ovim delom se pritom ne obraćam strancima, već onim pripadnicima pokreta, koji mu pripadaju srcem i čiji razum sada teţi unutrašnjem prosvećenju. Znam da je ljude manje mogućno pridobiti pisanom rečju, a mnogo više izgovorenom, da je svaki veliki pokret na ovoj zemljinoj kugli svoj rast imao da zahvali velikim govornicima, a ne onim velikanima koji su pisali. ...

976 reads

You might also like

Bryant Arthur - Unfinished victory

Author : Bryant Arthur Title : Unfinished victory Year : 1940 Link download :...

Continue reading

Moussali Antoine - La croix et le croissant

Auteur : Moussali Antoine Ouvrage : La croix et le croissant Le christianisme face à l'islam Année...

Continue reading

Winship Thomas - Zetetic cosmogony

Author : Winship Thomas (Rectangle) Title : Zetetic cosmogony Year : 1899 Link download :...

Continue reading

Smith Karl A. - Is the earth a globe whirling in space ?

Author : Smith Karl A. Title : Is the earth a globe whirling in space ? Year : 1904 Link download :...

Continue reading

Scott David Wardlaw - Terra firma

Author : Scott David Wardlaw Title : Terra firma Year : 1901 Link download :...

Continue reading

Gleason Alex - Is the bible from heaven ? Is the earth a globe ?

Author : Gleason Alex Title : Is the bible from heaven ? Is the earth a globe ? Year : 1893 Link...

Continue reading
FREE PDF
Free PDF
1984-2014
Livres anciens et rares au format PDF, libre de droits, gratuitement téléchargeables