Hitler Adolf - Mein kampf


Author : Hitler Adolf
Title : Mein kampf
Year : 1924

Link download : Hitler_Adolf_-_Mein_kampf.zip

Predgovor. Prvoga aprila 1924. godine, na osnovu presude minhenskog narodnog suda, izrečene tog istog dana, morao sam da započnem svoje tamnovanje u tvrĎavi u Landsbergu na reci Lehu. Time mi se posle mnogo godina neprekidnog rada pruţila po prvi put mogućnost, da pristupim pisanju jednog dela, koje je od mnogih bilo traţeno, a za koje sam i sam osećao da je svrsishodno za pokret. Tako sam se odlučio da u dva toma knjige postavim jasno ne samo ciljeve našeg pokreta, već da iscrtam i sliku njegovog razvoja. Iz nje će se moći više naučiti nego iz svake čisto doktrinarne rasprave. Pritom sam takoĎe imao i priliku da dadnem prikaz svog sopstvenog postojanja, ukoliko je ovo potrebno za razumevanje kako prvog tako i drugog toma, i za razbijanje onog od strane jevrejske štampe raspirivanog lošeg i izopačenog formiranja slike o mojoj ličnosti. Ovim delom se pritom ne obraćam strancima, već onim pripadnicima pokreta, koji mu pripadaju srcem i čiji razum sada teţi unutrašnjem prosvećenju. Znam da je ljude manje mogućno pridobiti pisanom rečju, a mnogo više izgovorenom, da je svaki veliki pokret na ovoj zemljinoj kugli svoj rast imao da zahvali velikim govornicima, a ne onim velikanima koji su pisali. ...

1007 reads

You might also like

News

Updates are only available to donors. To make a donation please go to this page : Donate You will...

Continue reading

Théry Gabriel - De Moïse à Mohammed Tome 4

Auteur : Théry Gabriel (Zakarias Hanna) Ouvrage : De Moïse à Mohammed Tome 4 Année : 1955 Lien de...

Continue reading

Théry Gabriel - De Moïse à Mohammed Tome 3

Auteur : Théry Gabriel (Zakarias Hanna) Ouvrage : De Moïse à Mohammed Tome 3 Année : 1955 Lien de...

Continue reading

Théry Gabriel - De Moïse à Mohammed Tome 2

Auteur : Théry Gabriel (Zakarias Hanna) Ouvrage : De Moïse à Mohammed Tome 2 Année : 1955 Lien de...

Continue reading

Théry Gabriel - De Moïse à Mohammed Tome 1

Auteur : Théry Gabriel (Zakarias Hanna) Ouvrage : De Moïse à Mohammed Tome 1 Année : 1955 Lien de...

Continue reading

Karl Christian - Rudolf Steiner Handbook

Author : Karl Christian Title : Rudolf Steiner Handbook Year : 2015 Link download :...

Continue reading
FREE PDF
Free PDF
1984-2014
Livres anciens et rares au format PDF, libre de droits, gratuitement téléchargeables